Bài 15: Mô Hình Hệ Thống Đối Tượng Trong VBA

Giới thiệu mô hình Đối Tượng trong VBA (cần nắm rõ để dễ code)