Bài 13: Copy 1 Block từ bản vẽ này sang bản vẽ khác mà không cần mở bản vẽ nguồn.