Bài 13: Các hàm chuyển đổi và kiểm tra dữ liệu trong VBA

"Nội dung:

Tìm hiểu về các hàm chuyển đổi dữ liệu như CInt, CLng, CStr...

Tìm hiểu về các hàm kiểm tra kiểu dữ liệu như: IsData, IsEmpty, IsNumeric ..."