Bài 11: Cấu trúc vòng lặp _ For Each - Next

"- Giới thiệu về vòng lặp For each... Next (Vòng lặp trong một tập hợp)

- Biết cách áp dụng vòng lặp này trong tập đối tượng Layers, Linetypes, Documents..."