Bài 11: Block Attributes - phần 3: Lấy giá trị của Block Attributes