Bài 10: Block Attributes - Phần 2: Gán giá trị cho Block Attributes