Bài 1: E3D PROJECT

Mục lục

1. Tạo E3D project với Project creation wizard

2. Project Variables

3. Chỉnh sửa file set project variable


1. Tạo E3D project với Project creation wizard

Để tạo một E3D project thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào Start > Aveva > Aveva Administrator

Hình 1: Aveva Adminisrator

Bước 2: Trong cửa sổ mới click nút New project


Hình 2: New project button

Bước 3: Cửa sổ mới hiện ra, điền thông tin như hình:

Hình 3: Project creation wizard

Nội dung bắt buộc phải có bao gồm:

Hình 4: Input

Mố số nội dung khác:

- Nút Details mở cửa sổ chỉnh sửa thông tin mô tả cho project như hình dưới, các thông tin này có thể để trống và hoàn toàn có thể chỉnh sửa trong module Admin

Hình 5: Project Detail

- Nút Project Variables: nút thiết lặp biến môi trường của project, phần này ta có thể để mặc định. Ý nghĩa của Project Variables sẽ được phân tích trong phần sau. Cửa sổ Project Variable như hình:

Hình 6: Project Variable

Ở phần Extra Project nên để mặc định là 0


- Nút Existing Projects để xem những project nào đã tồn tại. Nếu project code bạn muốn tạo đã có trong Existing Projects thì khi tạo mới hệ thống sẽ báo lỗi.

Bước 4: Sau khi hoàn tất các thiết lập, chon Create để tạo project mới. Khi tạo xong bạn nhân được thông báo như hình, ta nhấn OK để hoàn tất

Hình 7: Created successfully

Lúc này ta đã tạo xong project STU, bây giờ thử click vào nút Existing Projects, dự án STU vừa tạo đã xuất hiện trong của sổ Existing project như hình:

Hình 8: Existing projects

Bước 5: Nhấn Close để đóng Project Creation Wizard. Hệ thống tự động đưa bạn về trình đăng nhập module Admin, lúc này STU đã xuất hiện như hình:

Hình 9: Project selection
Hình 10: STU project

Ta có thể đăng nhập vào module admin với

User: SYSTEM

Pass: XXXXXX


2. Project Variables

Ở phần trên ta có nhắc đến project variable, phần này ta sẽ phân tích về project variable

Định  nghĩa: Project Variable hoặc Environment Variables (ta sẽ tạm gọi là biến môi trường), những biến này dùng để khai báo với phần mềm vị trí lưu trữ thông tin của PDMS/E3D project.

Tên của các biến này phải bắt đầu bằng Project code và có độ dài tối đa là 8 ký tự.

Mỗi project cần có 4 Environment cơ bản, quay lại project STU vừa tạo ở trên có các biến môi trường  cơ bản như sau:

+ STU000: Chứa project data base, đặc biệt quan trọng, không được tự ý sửa, xóa bất kỳ file nào trong folder này.

+ STUISO: Chứa Isodraft options folder.

+ STUMAC: Project Inter-DB connection, nếu mất hết dữ liệu trong folder này thì project vẫn có thể chạy được.

+ STUPIC: Chứa Draft Picture file, nếu mất dữ liệu trong file này các bản vẽ đã xuất trong module draft sẽ mất dữ liệu tuy nhiên các module khác vẫn làm việc bình thường.

Lưu ý:

Trường hợp Admin phải setup dự án nhưng chỉ nhận được file STU000, admin hoàn toàn có thể tạo 3 folder STUISO, STUMAC, STUPIC (folder rỗng, chỉ cần đặc đúng tên) và set các Emvironment Variable đến 3 folder trên, lúc đó ta hoàn toàn có thể truy cập được các module cơ bản của project. Nếu chỉ setup biến database STU000 thì chỉ có thể đăng nhập vào module Admin.

Ngoài ra tùy vào từng dự án mà có thêt có thêm nhiều environment variable khác như hình:

Hình 11: environment variable

Để có một cái nhìn trực quan hơn ta xem lại các Environment Variable ta đã set và các file lưu trữ của project STU như hình:

Hình 12: Project folder

3. Chỉnh sửa file set project variable

Các biến variable kể trên luôn được set up trong file bat. Khi tạo project bằng Project creation wizard, phần mềm sẽ tạo cho bạn một file .bat set up các environment variable như đã thiết lập.

Hình dưới là file .bat setup environment variable cho project STU

Hình 13: Setup environment variable

Tuy nhiên trong trường hợp này chỉ có máy của riêng bạn có thể truy cập vào STU project. Để chia sẽ project này với người dùng trong mạng lan, ta phải move toàn bộ project ra folder chung và thiết lập file .bat để mọi người trong mạng LAN có thể dùng file bath này để truy cập dự án.

Để minh họa, mình sẽ move project STU vừa tạo ở trên ra folder khác và tiến hành chỉnh sửa lại file .bat như sau:

Hình 14: Move folder

Tiến hành thiết lập file .bat như sau:

Bước 1: Chuột phải và file evarsSTUDY.bat chọn edit để chỉnh sửa như hình:

Hình 15: Edit environment variable

Bước 2: Thiết lặp file khởi động. Để có thể làm được việc này bạn cần biết một ít về window command (đọc hiểu cơ bản file .bat)

* Set up file chạy module Admin

B1: Vào folder setup Aveva Administrator và copy file Admin.bat vào folder đang setup dự án

Hình 16: Copy Admin.bat

B2. Chỉnh sửa file Admin.bat (vừa copy ra)

Hình 17: Edit Admin.bat

B3: Click double vào file Admin.bat để chạy AVEVA Administrator nếu có thể vào màng hình đăng nhập module Admin thì setup đã hoàn tất

* Set up file chạy module Catalogue

B1: Vào folder setup Aveva E3D và copy file catalogue.bat vào folder đang setup dự án

Hình 18: Copy Catalouge.bat

B2. Chỉnh sửa file Catalogue.bat (vừa copy ra)

Hình 19: Edit catalogue.bat

B3: Click double vào file Catalogue.bat để chạy AVEVA Catalogue nếu có thể vào màng hình đăng nhập module Catalogue thì setup đã hoàn tất

* Set upfile chạy module Design

B1: Vào folder setup Aveva E3D và copy file catalogue.bat vào folder đang setup dự án

Hình 20: Copy Lunch.bat

B2. Chỉnh sửa file Launch.bat (vừa copy ra)

Hình 21: Edit Launch.bat

B3: Click double vào file Catalogue.bat để chạy AVEVA Catalogue nếu có thể vào màn hình đăng nhập module Catalogue thì setup đã hoàn tất