Bài 2: SELECTIONSET - Chọn đối tượng nằm trong một Polyline hoặc LWPolyline