Graduation Hat Throw

CERTIFICATE

Chứng nhận được PlantLeader bảo lãnh và xác nhận học viên đã vượt qua các bài kiểm tra và hoàn thành khóa học về đường ống với hàm lượng kiến thức cao.

Lưu ý: chứng nhận này không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, không có giá trị như một chứng chỉ chính thức ngoài phạm vị PlantLeader.

Chứng nhận được lưu trữ công khai trên toàn hệ thống của PlantLeader. Để mở chứng nhận, học viên vui lòng nhập mật khẩu hoặc quét mã QR đã được gửi sau mỗi khóa học để lấy mật khẩu. Trong trường hợp quên hoặc làm mất mã QR, liên hệ với PlantLeader để được lấy lại mật khẩu.